Ritual del Capítol per a l'elecció de Junta

Ritual del Capítol per a l’elecció de la Junta de Govern de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors

 

(extret de les disposicions del Ritual de Capítol de l’Orde dels Servents de Maria, així com de les concrecions del Congregante y siervo perfecto de fra Lorenzo Reymundinez)

 

 

Capítol electiu

 

APERTURA DEL CAPÍTOL

 

Salutació a Santa Maria

 

1. El capítol s’inicia amb el cant de l’Ave Maria, o amb alguna altra salutació a la Mare de Déu

 

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;

el Senyor és amb Vós;

beneïdasou Vós entre totes les dones

i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.

Santa Maria, Mare de Déu,

pregueu per nosaltres, pecadors,

ara i en l'hora de la nostra mort. Amén.

 

2. Després de la salutació a la Mare de Déu el corrector (en el seu defecte el prior) diu:

 

C. En el nom del Pare, i del Fill i de l’Esperit Sant

Tots. Amén

 

Acte de conclusió del Prior sortint

 

3. El Prior sortint, si està present, dirigeix algunes paraules a la comunitat i entrega les claus i el segell de la Congregació o realitza algun altre acte, segons l’ús local, que signifiqui la conclusió del seu mandat. El qui presideix agraeix al Prior sortint pel servei realitzat en benefici de la comunitat.

 

Escolta de la Paraula de Déu

 

4. Es llegeix un fragment de la Sagrada Escriptura, sigui el text proposat o un altre que es consideri oportú.

 

Lectura dels Fets dels Apòstols

Ac 1, 15. 21-26

 

En aquells dies, Pere es va aixecar enmig dels germans —hi havia allí reunida una multitud de vora cent vint persones— i digué: «Cal, doncs, que dels homes que ens van acompanyar durant tot el temps que el Senyor Jesús va viure entre nosaltres, començant des del baptisme de Joan fins al dia en què fou endut d’entre nosaltres cap al cel, un d’aquests sigui amb nosaltres testimoni de la seva resurrecció». I en presentaren dos: Josep, l’anomenat Barsabàs, per sobrenom Just, i Maties. I van pregar així: «Vós, Senyor, que coneixeu el cor de tothom, mostreu quin d'aquests dos heu escollit perquè ocupi el lloc d'aquest ministeri i apostolat, que Judes va abandonar per anar-se'n al lloc que li corresponia». Van fer-ho a la sort, i aquesta recaigué sobre Maties; i fou comptat amb els onze apòstols.

 

5. Segueix un breu moment de silenci. Després, segons es vegi oportú, aquell que presideix pot comentar breument el text proclamat, recordant, si cal, la Regla de Vida i els Estatuts, o bé els congregants poden fer una reflexió comunitària.

 

ELECCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

 

Salutació a l’Esperit Sant

 

6. El qui presideix convida a la comunitat  a invocar la llum de l’Esperit Sant amb aquestes paraules o unes altres de semblants.

 

Germans,

demanem a Déu Pare, donador de tot bé,

la llum de l’Esperit Sant,

que ens mostri quins germans nostres ha designat

al servei d’aquesta Congregació.

 

Després es guarda un moment de silenci per a la pregària i després es canta el Veni creator o una altra invocació a l’Esperit Sant.

 

Veni creator Spiritu                                   Veniu, Esperit Creador,

mentes tuorum visita                                 visiteu la ment dels vostres fidels

Imple superna gratia                                 empleneu de gràcia celestial

quae tu creasti pectora                              els cors que vós creareu.

 

Qui diceris Paraclitus                                Vós, dit el Consolador, 

Altissimi Donum Dei                                 del Déu Altíssim,

fons vivus, ignis, caritas                            Font viva, foc, caritat 

et spiritualis unctio                                    i espiritual unció.

 

Tu septiformis munere                              Vós, amb els set dons,

dextrae Dei tu digitus                                sou força de la destra de Déu.

Tu rite promissum Patris                           Vós, la promesa del Pare;

sermone ditans guttura                             vostra paraula ens enriqueix els llavis.

 

Accende lumen sensibus                           Enceneu la vostra llum en els sentits,

infunde amorem cordibus                         infoneu el vostre amor en els cors,

infirma nostri corporis                               i la debilitat del nostre cos

virtute firmans perpeti                              vigoritzeu-la amb la vostra força.

 

Hostem repellas longius                           A l'enemic foragiteu-lo lluny,

pacemque dones protinus                        doneu-nos promptament la pau;

ductore sic te praevio                                anant vós davant com a guia

vitemus omne noxium                              defugirem tots els perills.

 

Per te sciamus da Patrem                          Que per vós coneixem al Pare,

noscamus atque Filium                             coneixem igualment al Fill

teque utriusque Spiritum                          i en vós, Esperit d'ambdós,

credamus omni tempore. Amen                creiem en tot temps. Amén.

 

Escrutinis

 

7. Després de la invocació de l’Esperit Sant es procedeix als escrutinis. Es nomenaran dos congregants per a repartir les paperetes i els estris d’escriptura, i que s’encarregaran de la lectura i l’anotació dels resultats.

 

8. Són llegits els articles 43-46 dels Estatuts de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Mataró, que fan referència a les eleccions.

 

9. Terminada la lectura es procedeix a les votacions que seran secretes i personals. Cada congregant anotarà el nom del candidat que ell consideri. Després, de forma ordenada, tots els assistents amb dret de vot procediran a dipositar la papereta, plegada per preservar-ne el contingut, dins l’olla de fang que estarà en un lloc visible, a la taula dels escrutinis. Quan estiguin tots es farà el recompte i la lectura, i el qui ha fet el recompte dirà:

 

El congregant N. ha tingut més vots i ha estat escollit (prior, etc.)

 

10. Quan es conegui el congregant que ha estat més votat per al càrrec de prior, el qui presideix li planteja aquesta pregunta:

 

N.  la Congregació t’ha escollit (prior, secretari, etc.) d’aquesta comunitat

¿Acceptes aquest mandat de servei i de caritat?

 

11. El congregant respon amb aquestes paraules o unes de semblants.

 

Accepto, confiant en la misericòrdia de Déu,

en la protecció de la Mare de Déu, senyora dels seus Servents,

i amb la col·laboració de tots els congregants.

 

12. Si el congregant no accepta el càrrec, la Congregació procedeix a una nova votació.

 

13. Un cop triat el càrrec de prior, s’escolliran els càrrecs de secretari, mestre de novicis i receptor seguint el mateix procediment.

 

PROFESSIÓ DE FE I COMPROMÍS DE LA NOVA JUNTA

 

14. El qui presideix dirigeix algunes paraules de benvinguda a la nova Junta. Tothom recita el credo; després el nou prior, amb la mà sobre els Evangelis, es compromet a assumir amb fidelitat el servei, dient aquestes paraules o unes de similars.

 

Jo, N. em comprometo davant de Déu i de vosaltres, germans,

a complir el servei de (prior, secretari, etc.),

obeint la Paraula de Déu,

la Regla de Vida i els Estatuts de les Congregacions dels Dolors,

amb fidelitat a l’Església i als Servents de Maria.

La gràcia de Déu, la intercessió de la Mare de Déu i dels nostres sants

així com la caritat i l’ajuda dels meus germans,

sostinguin el meu compromís.

 

15. El nou prior besa el llibre dels Evangelis. La mateixa fórmula de compromís la realitzaran la resta de càrrecs electes.

 

16. El nou Prior substitueix l’antic. Se li donen les claus de la capella i el segell de la Congregació, que trametrà al secretari. Si es considera oportú el nou prior pot dirigir algunes paraules als presents.

 

Intercanvi de Pau

 

17. Després la nova Junta intercanvia amb els germans un gest de pau. Mentrestant, si es considera oportú es pot cantar aquesta antífona o una de similar.

 

Reunits en el nom de Crist,

vivien d’acord en el servei als germans

i unànimes a la lloança del Senyor.

 

CONCLUSIÓ

 

Antífona Mariana

 

18. Es canta la Salve Regina o la Súplica dels Servents o alguna altra antífona.

 

Salve Regina

 

Salve, Regina, Mater misericordiae,

vita dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules filii Hevae,

ad te suspiramus, gementes et flentes,

in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos ad nos converte;

et Iesum, benedictum fructum ventris tui,

nobis post hoc exilium ostende.

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

 

Súplica dels Servents

 

Bondat que desclou l'infinit tresor

de la gràcia, Santa Mare,

infoneu en els vostres servents l’esperança

 

Virtut que, generosa,

socorreu en l’incert i difícil camí,

doneu-nos fidelitat en el vostre servei

 

Aviveu en nosaltres l’antic i sagrat propòsit

de servir als germans en l’amor

amb la mirada fixa en seguir el Crist.

 

Comiat

 

19. El qui presideix conclou el Capítol amb aquesta fórmula o amb alguna altra de similar.

 

C. Que ens protegeixi Santa Maria,

i ens guiï benigna en el camí de la vida.

 

Tots. Amén.