HISTÒRIA

Primera pàgina del Llibre d'Homes

La Fundació de la Congregació (s. XVII)

El culte i la devoció dels mataronins envers la Mare de Déu dels Dolors neix a finals del segle XVII i s’ha de vincular necessàriament a la figura d’un home, el Reverend Dr. Pau Llorens, rector de Santa Maria de Mataró de l’any 1685 al 1708. L’arribada d’aquest Rector va suposar l’entrada a Santa Maria de la devoció a la Mare de Déu sota l’advocació dels Dolors, celebrant la seva principal festa el Divendres de Passió, divendres abans del Diumenge de Rams. Inicialment el mateix Rector pagava les despeses de la Missa de la seva butxaca. Per potenciar la devoció als Dolors de la Mare de Déu, el Reverend Dr. Pau Llorens volgué fundar una Congregació dels Dolors, que era el nom que rebien els seglars vinculats als frares Servents de Maria de Barcelona.

Els Servents de Maria havien fundat varis convents a Catalunya durant el segle XVI i XVII, i des d’aquests convents van fundar congregacions dels Dolors per tot el Principat fins arribar a ser més de vuitanta.

Les congregacions dels Dolors s’organitzaven amb un sistema de govern força peculiar, a mig camí entre una confraria penitencial i un convent de frares. El govern de les congregacions estaria espiritualment vinculat a un convent dels Servents de Maria, i es basaria en tres puntals: el Corrector, el Prior i la Junta.

El Corrector té les màximes atribucions, i el seu objectiu principal és garantir l’aplicació de la regla de vida. Allà on hi hagués una congregació era preferible que fes de Corrector un frare sacerdot de l’Orde dels Servents de Maria. En el cas que no hi haguessin prou frares, es nomenaria un sacerdot de confiança que fos idoni per a tal funció. D’aquesta manera es garantia la supervisió dels frares i la seva vinculació directa amb l’Orde dels Servents de Maria.

El Prior (a voltes també anomenat vicari) tindrà tanta potestat com el Corrector li vulgui concedir per tal de representar-lo i ajudar-lo en el govern. Aquesta característica fa que el govern de les congregacions dels Dolors no sigui piramidal sinó dual, ja que a voltes molts

correctors delegaven les funcions administratives als priors, reservant-se però les funcions espirituals i la última paraula a l’hora de prendre decisions. A Mataró sempre s’alternaven en el càrrec un seglar i un sacerdot.

La Junta es forma de les persones més respectables de la Congregació, i la seva funció bàsica és la d’elegir el Corrector, el qual amb posterioritat ha de ser confirmat pels Servents de Maria. Formaven part de la Junta dos consellers o discrets, un tresorer o receptor, un infermer que vetllava pels congregants malats, varis sagristans i altres vocals. La Junta s’escollia de forma democràtica cada dos anys.

La Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Mataró es fundà el 18 de desembre del 1693 y en dit dia en la primera vegada prengueren lo habit 200 homes y després en lo dia 22 de dit mes lo prengueren las donas, y foren 126 totas juntas.

Aquesta fundació va ser tot un èxit, ja que es van reunir més de tres-centes persones en una ciutat com Mataró, que a principis del segle XVIII tenia prop de 3500 habitants; per tant aproximadament un deu per cent dels mataronins es varen fer congregants, proporció gens menyspreable.

La principal característica dels congregants dels Dolors de Mataró era precisament la seva diversitat. Hi havia gent de totes les edats i estats civils, també clergues, frares i tot un reguitzell de professions liberals o menestrals. Del notari al pescador i de l’argenter al bracer, passant pels sabaters, cirurgians, sastres, militars de reputació, músics, estudiants, apotecaris, mestres de cases, etc. Es pot afirmar amb rotunditat que no existia cap altra raó que unís a tota aquesta gent que la pura i senzilla devoció a la Mare de Déu dels Dolors.

Els tres primers anys de vida de la Congregació dels Dolors són destinats a organitzarla. Un cop autoritzats pels Servents de Maria, i amb uns estatuts reglamentaris, el primer pas que va fer la Congregació dels Dolors fou demanar al Consell de la Vila de Mataró (L’Ajuntament) les llicències oportunes per edificar una capella pels seus cultes, que foren concedides el dia 4 de gener de l’any 1694.

L'esplendor de la Congregació (s. XVIII)

Sempre s’ha considerat el segle XVIII com el període de més esplendor de la capella dels Dolors, en gran mesura perquè és en aquest moment quan s’encarrega al pintor Antoni Viladomat i Manalt la seva decoració. Però no només és un període de grandesa per la història de l’art, sinó també per la pròpia Congregació dels Dolors. És una època daurada que es va allargar ben bé fins a la primera meitat del segle XIX, una època d’independència i llibertat d’actes de la Congregació respecte de la resta de la parroquial, convertint-se en la seva institució més preuada i més ben valorada tant pels propis com pels forans. 

Aproximadament entre els anys 1726 i 1730 s’encarrega a Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755) la decoració del conjunt dels Dolors. Sense cap mena de dubte aquesta decoració ha portat la fama a la capella de la Congregació dels Dolors, li ha valgut molts reconeixements i molts elogis, tant dels mateixos contemporanis com dels historiadors posteriors, i encara avui en dia desperta l’admiració de molta gent. La capella dels Dolors és la obra més cèlebre d’Antoni Viladomat, és la que més s’ha analitzat, comparat, descrit, visitat, etc.

La Decadència de la Congregació (S. XIX-XX)

Durant el segle XVIII els Rectors de Santa Maria a voltes també eren Correctors, o  en tot cas hi havia una relació de cordialitat entre ambdós preveres, cadascú dedicat a les seves obligacions i als seus devots. S’entenia el fet que la vida de la Congregació dels Dolors funcionava paral·lela a la vida parroquial, encara que moltes vegades tots coincidien i participaven dels mateixos cultes i funcions. Tota aquesta cordialitat, però, va truncar-se l’any 1850. 

Aquell any s’inicià un període molt convuls de la història de la Congregació dels Dolors, marcat per la tensió i els problemes. Com que l’any 1835 els Servents de Maria havien estat expulsats d’Espanya, la Congregació dels Dolors quedà desemparada jurídicament, i això es notà amb la primera crisi que va haver d’enfrontar. Durant quatre anys hi va haver una lluita, a voltes encoberta, a voltes pública i descarada de la Congregació amb la Parròquia. Per ser més exactes s’inicià una guerra entre el rector Gabriel Batllevell, que no tolerava la independència de la Congregació, i el corrector Francesc Camín que no tolerava les aspiracions del Rector. Fruit d’aquesta etapa de crisi serà l’inici de la decadència de la Congregació dels Dolors, que ja no tornaria mai més a ser el que era. 

L’any 1854 el rector Gabriel Batllevell obtingué el títol de Corrector, títol que es  transmetria als Rectors de Santa Maria fins el dia d’avui. La Congregació dels Dolors perdé la seva independència, i durant la segona meitat del segle XIX perdé tot el seu patrimoni i el seu esplendor. La processó del Dijous Sant continuà per inèrcia, però moltes vegades eren persones alienes a la pròpia Congregació les que treien en processó la imatge i duien els ciris.

Després de la Guerra Civil del 1936 la Congregació tingué la il·lusió i la voluntat de  reorganitzar-se de nou, sobretot a instàncies del Sr. Lluís Ferrer i Clariana, i de fet hi hagué un breu renaixement; però s’acabà de diluir en el silenci quan es suspengueren les processons de Setmana Santa l’any 1970. Fins avui.