ESPIRITUALITAT

CARISMA DE L'ORDE

En el panorama de la vida religiosa i en particular dels ordes mendicants , l'Orde dels Servents de Maria es caracteritzaper unsentit fortde comunió fraternal,un esperitde servei envers Déu i els germans i una constant referència a la benaurada Verge Maria, Senyora dels seus Servents.

SERVEI

El Servei als demés és un element essencial del carisma de l'Ordre. Aquest esperit de servei té les seves profundes arrels en les Sagrades Escriptures . En el seu ideal els Servents de Maria s'inspiren primer de tot en l'exemple de Crist, que va venir "per servir  donar la pròpia vida en rescat de tots". Després, en la humil actitud de la benaurada Verge Maria que, cridada per Déu a col·laborar en el projecte salvador del seu Fill, es va declarar "esclava del Senyor".

Per als Servents de Maria l'àmbit del servei és molt ampli: Déu, la Verge, l'Església, l'home, l'Orde i els altres congregants de la pròpia comunitat... El Servei és la participació a les aspiracions i inquietuds de l'home, la promoció de genuïnes formes de vida cristiana que podríem sintetitzar de la següent manera:

- Servei vol dir en primer lloc hospitalitat i acolliment dels germans, especialment els més humils, l'assistència als ancians, als malalts, i a les persones necessitades d'ajuda física i espiritual.

- Servei vol dir també les múltiples formes de compromís apostòlic, en particular el catequètic i el missioner.

-Servei finalment és l'estudi per poder ajudar als demés, l'exercici de l'autoritat per corregir i fer millorar a aquells que estimemel compromís de tenir amb tothom relacions de pau, de misericòrdia, de justícia i amor constructiu.

FRATERNITAT

En el text de les Constitucions dels Servents de Maria és clara la importància de la comunió fraterna per a la vida . La pregària de Jesús al Pare perquè els seus deixebles fossin una sola cosa com Ell i el Pare són una sola cosa ; el testimoni de la primitiva comunitat cristiana en el qual la multitud dels que havien vingut a la fe , tenien un sol cor i una sola ànima ; el precepte de sant Agustí que els Servents de Maria visquin " unànimes en la casa" i tinguin " tot en comú" entre ells i finalment l'exemple dels Set Sants Fundadors transmès pel gran document antic "L egenda de  origine Ordinis" fan que la comunió fraterna sigui element essencial de la vida dels Servents de Maria . Sense aquest element no seríem Servites .

La comunió fraterna caracteritza la manera de testimoniar l'Evangeli, de manera que ho transmetem al nostre entorn d'una manera palpable. En la nostra comunitat, ja sigui la familiar, la laboral, amb les nostres amistats, hem de donar noticia del nostre estil de vida , de la nostra feina i la nostra pregària .

En la comunió fraterna reconeixem una font d'amistat i una ajuda per assolir, tot caminant amb els nostres parents i amics,  un millor comportament cristià, una millor imitació de Jesucrist.

INSPIRACIÓ MARIANA

La dedicació total a la Benaurada Verge, "especial refugi, mare singular i pròpia Senyora" dels Servents de Maria és un altre dels elements essencials de la vida de l'Orde.

Aquesta dedicació té les seves arrels en les primeres accions dels nostres primers Sants Pares fundadors, a l'inici del seu camí espiritual: ells tement la seva imperfecció, pensant rectament posar humilitat en ells mateixos i en els seus cors, amb tota devoció, es van postrar als peus de la Santa Maria , perquè Ella, com a mediadora i advocada, els reconciliés i els recomanés al seu Fill, i suplint amb la seva caritat plena la seva imperfecció, intercedís per ells la fecunditat de mèrits. Per això posats, amb honor de Déu, al servei de la Verge Mare seva, van voler des de llavors ser anomenats "Servents de Santa Maria".

L'Ordre en efecte, sempre ha estat convençuda d'una particular presència de santa Maria en la seva vida: a l'hora difícil dels orígens, al llarg dels segles, en el temps actual.

Ja en l'època dels set sants Pares i de Sant Felip Benici, els Servents de Maria veuen amb clara consciència que en l'origen de l'Ordre estava la figura materna i  misericordiosa de Santa Maria.

Al llarg dels segles l'Ordre ha sentit sempre a prop la Benaurada Verge Maria, i la venerava amb devot servei com a Dona de l'anunci joiós, de la misericòrdia real i de la compassió salvadora.

L'ha sentit a prop sobretot en els moments en que les dificultats havien amenaçat amb l'extinció de l'Orde, i es corria el perill de desaparèixer part del seu patrimoni espiritual. En aquests moments la consciència de ser una família dedicada al servei de Santa Maria va constituir per l'Ordre un motiu d'esperança i una força especial per a la renovació del seu compromís evangèlic.

Els Servents de Maria ens fixem sempre en Maria per a la contemplació i l'obsequi, però segons la secular tradició de l'Ordre, alguns aspectes són posats en relleu:

- L'Encarnació del Verb, l'Anunci de l'Àngel, esdeveniment en el qual els Servents de Maria contemplem plens de veneració la Santíssima Verge de l'Anunciació, la dona del "fiat", humil i plena de fe: i d'ella aprenem a acollir la Paraula de Déu i a estar atents a les indicacions de l'Esperit.

- L'associació de la Mare a la passió salvadora del Fill, que determina la particular pietat dels Servents de Maria cap a la Verge dels Dolors.

- La maternal intercessió de la Verge, Reina i Mare de Misericòrdia, a la qual els Servents de Maria confiats s'abandonen i a la qual misericòrdia es proposen prolongar en la seva vida.

- La seva glorificació al cel al costat del Fill, pel qual Ella resplendeix com la Gloriosa Senyora, a la qual els Servents ofereixen el seu devot servei i sota el qual patrocini es refugien.